De kleiputten

Het gebied tussen Terhagen, Boom en Reet.
Ooit werd er klei ontgonnen. Daarna werden delen gebruikt als stort. Maar de natuur is sterk, en riet, bos, paddenstoelen, buizerd en dikkopjes veroverden het terug. Een stuk groen om te gaan wandelen, om de hond uit te laten, te vissen, waar kinderen verstoppertje spelen in het bos, waar mountainbikers modderige paadjes volgen…
En wat plant de Provincie Antwerpen met een schaars stukje groen tussen E19 en A12? Dat alles bedelven onder 20 meter grond van de Oosterweelwerf…

Steun mee op Facebook: Red-onze-kleiputten

 

Twee opties voor de sanering

In de jaren ’70 en ’80 werd er asbest en huisvuil gestort in een deel van de putten die achterbleven na de kleiontginning. Deze gebieden zijn wel omschreven in het “MER” (milieu effecten rapport) dmv stippellijnen:

kleiputtenkaart

(bron: MER)

Om verontreiniging van grondwater en lucht te vermijden, zouden deze storten ge-saneerd moeten worden. Er zijn twee mogelijke varianten, zoals beschreven in het MER:

1) variant-1: afdekking van de twee stort-zones met een speciaal zeil en een paar meter grond. De impact is lokaal en kan relatief snel en goedkoop gerealiseerd worden. De variatie in reliëf blijft behouden. Grote delen kunnen toegankelijk blijven.

2) variant-2: bovenop variant-1, wordt er een veel groter gebied opgehoogd, op sommige punten met meer dan 20 meter (!) grond, o.a. van de toekomstige Oosterweelverbinding. Duizenden vrachtwagens grond zijn nodig, het grootste deel van de kleiputten wordt bedolven en volgens het MER kan het 8 jaar duren voor er genoeg grond is gevonden. Met sanering van de oude storten heeft dit helemaal niets te maken. De kleiputten worden opnieuw gebruikt als een soort stort, nu van grond afkomstig van grote infrastructuurwerken…

De keuze lijkt evident… maar toch vermeld het MER dat “De meest waarschijnlijke uitvoeringsvariant is variant 2 waarbij de beide stortlocaties afgedekt zullen worden maar waarbij ook de zone tussen de storten verondiept wordt om te komen tot één aantrekkelijk (sic) reliëf in relatie tot de nabestemming”.
In andere woorden, de schitterende natuur van de kleiputten wordt begraven onder 4.300.000 kubieke meter grond.

Niet opnieuw een (grond)stort!

Als sanering van de storten nodig is, laten we dan kiezen voor variant-1:
* slechts een beperkt gebied is geimpacteerd
* relatief snel uit te voeren
* een groot deel blijft toegankelijk
* met respect voor de eigenheid van de kleiputten

Om zo snel mogelijk de kleiputten “terug te geven” aan de natuur en de wandelaars, vissers, fietsers, jeugdbewegingen, etc…!